nhà thép tiền chế bệnh sùi mào gà phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt

Thông tin tuyên truyền (Hỏi - đáp) bầu cử Trưởng khối phố

Đăng lúc: Thứ hai - 02/09/2019 11:17 - Người đăng bài viết: admin

Để tiện cho việc theo dõi về các nội dung cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân khối phố, nhiệm kỳ 2019 - 2021, diễn ra trên địa bàn phường An Phú, Trang Thông tin điện tử phường An Phú đăng tải tài liệu hỏi đáp liên quan đến cuộc bầu cử, như sau:
Hỏi: Cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố nhiệm kỳ 2019 - 2021 có mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào ?
Trả lời:
Việc tiến hành bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Nhân dân khối phố trong toàn thành phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư.
Hỏi. Cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố nhiệm kỳ 2019 - 2021 tiến hành theo nguyên tắc nào ? Tổ chức vào ngày nào?
Trả lời:
Cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố, nhiệm kỳ 2019 – 2021 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra Trưởng Ban nhân dân khối phố. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ.
Cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố nhiệm kỳ 2019 - 2021 được tiến hành thống nhất trong toàn thành phố vào Ngày 22/9/2019.
Hỏi. Người ứng cử vào chức danh Trưởng thôn, khu phố phải có những tiêu chuẩn gì ?
Trả lời:
- Tiêu chuẩn chung: Trưởng Ban nhân dân khối phố phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở khối phố; đủ 21 tuổi trở lên; có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; đạo đức và tư cách tốt, được cộng đồng dân cư ở địa phương tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu; có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân địa phương thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và cấp trên giao.
- Tiêu chuẩn cụ thể: Phải có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
Hỏi. Việc lập danh sách những người ứng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố được tiến hành như thế nào? Khi nào thì công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử ?
Trả lời:
1. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử (ngày 02/9/2019), sau khi có ý kiến thống nhất của Cấp uỷ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khối phố tiến hành họp với đại diện các thành viên Ban công tác mặt trận khối phố để dự kiến giới thiệu người ra ứng cử. Căn cứ tiêu chuẩn Trưởng Ban nhân dân khối phố; sự lãnh đạo của Cấp uỷ  và tình hình thực tế tại địa phương, hội nghị bàn và thống nhất dự kiến giới thiệu ít nhất 01 ứng cử viên để nhân dân thảo luận, cho ý kiến tín nhiệm.
2. Chậm nhất là 18 ngày trước ngày bầu cử (ngày 04/9/2019), Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng Ban nhân dân khối phố đương nhiệm tổ chức và chủ trì họp cử tri hoặc đại diện hộ gia đình (đối với khối phố có dưới 100 hộ thì họp toàn thể cử tri là đại diện hộ gia đình; hội nghị chỉ được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ tham dự; nơi có trên 100 hộ thì không nhất thiết mời toàn thể mà phải đảm bảo mời 50% cử tri là đại diện hộ ở các tổ nhân dân tự quản; hội nghị chỉ được tiến hành khi có quá nữa số cử tri thuộc thành phần mời họp tham dự) để thảo luận tiêu chuẩn, danh sách dự kiến của Ban công tác Mặt trận và những người ứng cử do cử tri giới thiệu hoặc ứng cử. Hội nghị thảo luận danh sách ứng cử tối thiểu là 01 người để xem xét chính thức giới thiệu ứng cử.
Những người được giới thiệu đưa vào danh sách ứng cử phải trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất.
3. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử (ngày 07/9/2019), Trưởng Ban công tác Mặt trận chủ  trì cuộc họp gồm đại diện cấp uỷ, các thành viên Ban công tác mặt trận của khối phố để thảo luận thống nhất và ấn định danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố.
Hội nghị căn cứ tiêu chuẩn Trưởng Ban nhân dân khối phố và danh sách những người được Hội nghị cử tri giới thiệu để thảo luận và quyết định danh sách chính thức những người ứng cử. Danh sách những người ứng cử để bầu chức danh Trưởng Ban nhân dân khối phố phải có ít nhất là 01 người. Người ứng cử phải trên 50% thành viên dự Hội nghị biểu quyết tán thành.
Hỏi. Việc Thành lập Tổ bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố được tiến hành như thế nào?
Trả lời:
Chậm nhất là 18 ngày trước ngày bầu cử (ngày 04/9/2019), Chủ tịch UBND phường quyết định thành lập ở mỗi khối phố 01 Tổ bầu cử (Tổ bầu cử có từ 5-7 thành viên, gồm Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng; Thư ký và các thành viên khác gồm đại diện  một số đoàn thể như: Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và đại diện cử tri của khối phố). Quyết định này được thông báo đến nhân dân ở khối phố biết.  Tổ bầu cử có các nhiệm vụ:
- Lập và công bố danh sách cử tri;
- Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố ;
- Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu;
- Tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp Trưởng Ban nhân dân khối phố;
- Tổ chức việc kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử;
- Báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm biên bản kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử đến UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; nộp các tài liệu bầu cử cho UBND phường.
* Lưu ý: Những người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố không được tham gia Tổ bầu cử.
Hỏi. Người nào có quyền bầu cử ? Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trách nhiệm của cử tri phải làm gì?
Trả lời:
Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố là cử tri đại diện hộ gia đình (chủ hộ hoặc người đại diện hộ), từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở khối phố (thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).
Chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử (ngày 10/9/2019), Tổ bầu cử phải lập và niêm yết danh sách cử tri tại Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố hoặc nơi công cộng. Danh sách cử tri do UBND phường đóng dấu.
Thẻ cử tri do Trưởng Ban nhân dân khối phố lập và ký, có đóng dấu Tổ bầu cử tại góc trái bên trên của thẻ và phát cho cử tri trước ngày bầu cử 07 ngày (ngày 15/9/2019).
Trách nhiệm của cử tri là phải kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai xót, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với Tổ bầu cử. Tổ bầu cử giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.
Hỏi. Việc bầu cử được bắt đầu và kết thức như thế nào? Cách bầu cử ra sao?
Trả lời:
Việc bỏ phiếu bắt đầu từ lúc 07 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 14 giờ cùng ngày. Đối với những Tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% thì được kết thúc cuộc bầu cử sớm hơn quy định và tiến hành kiểm phiếu.
Trình tự bỏ phiếu thực hiện như sau:
- Khi Tổ bầu cử phát cho cử tri lá phiếu bầu, cử tri phải đem vào phòng kín. Trong phòng kín cử tri phải đọc kỹ tên từng Ứng cử viên có in trên phiếu bầu, gạch  ngang họ, tên của Ứng cử viên mà cử tri không tín nhiệm. Sau khi gạch xong cử tri gấp lá phiếu lại bỏ vào thùng phiếu đặt sẵn giữa phòng.
- Khi cử tri viết phiếu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.
Điều cần lưu ý là:
Trên danh sách của phiếu bầu, được bầu một người thì cử tri để lại một người, không để dư cũng không gạch xoá hết, không ghi tên người khác vào phiếu bầu. Khi không bầu ai, cử tri không nên gạch dưới, gạch trên mà phải gạch ngang cả họ và tên người mà cử tri không tín nhiệm.
Hỏi. Những phiếu bầu nào là không hợp lệ?
Trả lời:
- Những phiếu sau đây là không hợp lệ:
+ Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
+ Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
+ Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu được bầu;
+ Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;
+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.
- Trường hợp có phiếu nghi là không hợp lệ thì Tổ trưởng tổ bầu cử phải đưa ra toàn bộ Tổ giải quyết. Tổ bầu cử không được xoá hoặc sửa chữa các tên ghi trên phiếu bầu.
Hỏi. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử được tiến hành như thế nào?
Trả lời:
- Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời 02 cử tri (không phải là người ứng cử) tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu. Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử (đóng dấu Tổ bầu cử).
- Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải báo cáo kết quả bầu cử và gửi kèm biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử Trưởng thôn, khu phố về UBND, Mặt trận xã, phường.
- Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ bầu cử; UBND xã, phường tổng hợp và công bố kết quả số phiếu bầu cho từng ứng cử viên và người trúng cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức niêm yết công khai tại thôn, khu phố và trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường.
Hỏi. Người trúng cử phải đạt điều kiện gì? Kết quả bầu cử và phê chuẩn kết quả bầu cử ra sao?
Trả lời:
- Người trúng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố là người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất trong số những người ứng cử và phải đạt trên 50% so với số phiếu bầu. Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban nhân dân khối phố (ngày 27/9/2019). Chủ tịch UBND phường xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố hoặc quyết định bầu cử lại. Trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tổ trưởng Tổ bầu cử biết và thông báo lại với nhân dân trong khối phố được biết.
- Trưởng Ban nhân dân khối phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND phường. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban nhân dân khối phố bắt đầu từ ngày quyết định công nhận của UBND phường có hiệu lực cho đến khi có quyết định công nhận Trưởng Ban nhân dân khối phố nhiệm kỳ mới.
Hỏi. Trường hợp nào thì tiến hành bầu cử lại ? Thời gian bầu cử lại lần 2? Nếu bầu cử lại lần 2 không bầu được Trưởng Ban nhân dân khối phố thì phải làm gì?
Trả lời:
- Trường hợp bầu lại: Là khi bầu cử lần đầu không có ứng cử viên nào đạt quá nữa số phiếu hợp lệ hoặc cư tri đi bỏ phiếu chưa được quá nữa số cử tri ghi trong danh sách thì phải tổ chức bầu cử lại lần 2.
- Thời gian bầu cử lại lần 2: Ngày bầu cử lại lần 2 do UBND phường quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.
- Nếu tổ chức bầu cử lại lần 2 mà vẫn chưa bầu được Trưởng Ban nhân dân khối phố thì Chủ tịch UBND phường quyết định cử Trưởng Ban nhân dân khối phố lâm thời để điều hành hoạt động của khối phố cho đến khi bầu được Trưởng Ban nhân dân khối phố mới (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND phường quyết định cử Trưởng Ban nhân dân khối phố lâm thời)
Hỏi. Đối với bầu chọn Phó Ban nhân dân khối phố được tiến hành theo hình thức nào? Quy trình bầu chọn, công nhận ra sao?
Trả lời:
- Hình thức: Phó Ban nhân dân khối phố do Trưởng Ban nhân dân khối phố lực chọn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận khối phố; UBND phường quyết định công nhận Phó Ban nhân dân khối phố .
- Quy trình thực hiện:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày UBND phường ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng Ban nhân dân khối phố; Trưởng Ban nhân dân khối phố phải trao đổi, thống nhất với Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khối phố lực chọn Phó Ban nhân dân khối phố báo cáo UBND phường quyết định công nhận.
Trong quá trình thực hiện giới thiệu nhân sự giữ chức danh Phó Ban nhân dân khối phố, Bí thư Chi bộ khối phố phải lấy ý kiến của Chi ủy, trường hợp không có Chi ủy thì phải lấy ý kiến Chi bộ khối phố về nhân sự cụ thể.
- Công nhận Phó Ban nhân dân khối phố:
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng Ban nhân dân khối phố về lựa chọn nhân sự Phó Ban nhân dân khối phố, UBND phường quyết định công nhận Phó Ban nhân dân khối phố. Trường hợp không ra quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Trưởng Ban nhân dân khối phố được biết, lựa chọn đề xuất nhân sự phù hợp.
Phó Ban nhân dân khối phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND phường.
Hỏi. Cử tri phải làm gì để góp phần cho cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân khối phố thành công?
Trả lời:
Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố tổ chức vào ngày Chủ nhật 22/9/2019 thành công, cử tri cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:
Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng Ban nhân dân khối phố theo quy định.
Hai là: Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2019, cử tri nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đi bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, để giúp Tổ bầu cử kết thúc cuộc bầu cử sớm.
Cán bộ công chức Nhà nước phải gương mẫu đi bầu, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân theo đúng quy định.
Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Để góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công.
 
Tác giả bài viết: P. An Phú
Nguồn tin: Phường An Phú
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Liên kết web

 

Thăm dò ý kiến

Cách thức làm việc của cán bộ viên chức UBND Phường An Phú?

Làm việc rất tốt rất nhiệt tình

Làm việc tương đối tốt và nhiệt tình

Làm việc tạm cho là tốt

Làm việc không hiệu quả không nhiệt tình với người dân

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 99

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6924

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 800583