nhà thép tiền chế bệnh sùi mào gà phòng khám đa khoa âu mỹ việt phòng khám đa khoa âu mỹ việt

Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Đăng lúc: Thứ năm - 22/11/2018 06:22 - Người đăng bài viết: admin

TỈNH ỦY QUẢNG NAM
*
Số 13-NQ/TU
 
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Nam, ngày  09  tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT
sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy
giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
-----
Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, nhìn chung, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số nội dung vướng mắc, kết quả thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý của Hội nghị Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào ngày 14/9/2018 và ngày 15/10/2018, Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, gồm các nội dung sau:
1. Đối với công tác tuyển dụng
Sửa đổi, bổ sung điểm 4, khoản 1.4, mục 1, phần III như sau: “Khi tuyển dụng công chức cấp xã phải có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy, đối với người dân tộc thiểu số ở các xã miền núi có thể xem xét, tuyển dụng người có trình độ chuyên môn trung cấp hệ chính quy trở lên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Riêng đối với vị trí công an (khi chưa thực hiện bố trí công an chính quy) và quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì phải có trình độ chuyên môn trung cấp hệ chính quy chuyên ngành công an, quân sự trở lên”.
2. Tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
a) Bổ sung vào khoản 1.4, mục 1, phần III nội dung sau:
- Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau khi bổ nhiệm lần đầu[1] giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh thì cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ căn cứ vào yêu cầu công tác, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm và sự tín nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động... xem xét, quyết định bổ nhiệm để phát huy chuyên môn khi đảm bảo tiêu chuẩn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và có trình độ chuyên môn đại học trở lên, ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy.
- Khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, huyện thì điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện theo quy định, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.
b) Sửa đổi tiết 4, điểm 8, khoản 1.4, mục 1, phần III như sau:
Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau khi đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử lần đầu giữ các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng (ban, đơn vị) thuộc các cơ quan khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, phải đạt trình độ đại học chuyên môn hệ chính quy và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học, có uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển tốt thì do cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định.
c) Bổ sung vào điểm 8, khoản 1.4, mục 1, phần III một số nội dung sau:
- Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau ở các xã miền núi khi giới thiệu ứng cử lần đầu giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, chủ tịch Hội Nông dân: Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học (ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy). Kể từ nhiệm kỳ 2025 - 2030 trở đi, khi giới thiệu ứng cử lần đầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy, trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học, có uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển tốt thì do cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định.
- Đối với nhân sự sinh từ ngày 01/01/1976 trở về sau ở cấp xã thuộc các huyện đồng bằng, khi giới thiệu ứng cử lần đầu giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học (ưu tiên nhân sự có trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy). Kể từ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trở đi, khi giới thiệu ứng cử lần đầu phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy, trường hợp có bằng đại học hệ không chính quy nhưng có trình độ sau đại học, có uy tín, năng lực thực tiễn và có triển vọng phát triển tốt thì do cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định. Tiêu chuẩn khi giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân xã lộ trình thực hiện tương tự như nhân sự giới thiệu ứng cử ở cấp xã thuộc các huyện miền núi.
- Chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã thuộc khu vực các huyện miền núi và đồng bằng, kể từ ngày 01/01/2019 trở đi khi giới thiệu ứng cử phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học hệ chính quy.
3. Bãi bỏ nội dung trong điểm 7, khoản 1.4, mục 1, phần III
- “Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương tăng thêm (ngoài số lượng theo quy định) 01 phó giám đốc sở và tương đương là cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), ưu tiên cán bộ nữ; 01 phó phòng cấp huyện (dưới 35 tuổi) ở những địa phương có nhiều khó khăn hoặc ở những nơi thiếu cán bộ để vừa kết hợp luân chuyển, vừa đào tạo cán bộ”.
4. Bãi bỏ nội dung trong điểm 9, khoản 1.4, mục 1, phần III
- “Thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy và chính quyền cấp xã”.
5. Tổ chức thực hiện
- Các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU và Nghị quyết này, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình (bổ sung) để thực hiện.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phù hợp với Nghị quyết; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết.
- Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện đạt kết quả.
Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ.
 
Nơi nhận
- Ban Tổ chức Trung ương (b/c),
- Vụ Địa phương II - BTCTW,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Quang
 


              [1] - "Bổ nhiệm lần đầu" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền lần đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ lãnh đạo mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Liên kết web

 

Thăm dò ý kiến

Cách thức làm việc của cán bộ viên chức UBND Phường An Phú?

Làm việc rất tốt rất nhiệt tình

Làm việc tương đối tốt và nhiệt tình

Làm việc tạm cho là tốt

Làm việc không hiệu quả không nhiệt tình với người dân

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 88

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6913

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 800572